Kredieten & geldzaken

Onafhankelijk advies

Aangepast zoeken


  Persoonlijke lening
  Financiering
  Hypotheek
  Centralisatie
  Kredietkaarten
  Zwarte lijst

Partners:
Cofidis
Auxifina
Citibank

ZWARTE LIJST OF NEGATIEVE MELDING

Snel en discreet krediet online  

De nationale bank registreert inlichtingen mbt op alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die afgesloten werden door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, alsook op de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien.Via een consult Nationale Bank kan elke kredietinstelling onmiddellijk zien welke financiële verplichtingen een consumenten reeds heeft.
Dit consult heeft de melding van de kredieten zonder achterstand en de kredieten waarop er een achterstand voorhanden is, de zogeheten wanbetalingen. De registratie wegens wanbetaling gebeurt
• voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren:
- wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
- wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald, of
- wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn;
• voor de kredietopeningen:
wanneer een ongeoorloofde debetstand niet is aangezuiverd binnen drie maanden vanaf de datum waarop de kredietgever hiertoe schriftelijk heeft verzocht;
• voor de hypothecaire kredieten:
- wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen drie maanden na de vervaldag, of
- wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via een aangetekend schrijven.

hoelang blijft u op deze zwarte lijsten staan (bewaartermijn van de bestanden):
• voor de kredietovereenkomst zonder wanbetaling: drie maanden en acht werkdagen na de einddatum van de kredietovereenkomst;
• voor de wanbetaling:
- niet-geregulariseerd wanbetaling (dus wanneer de schuld niet betaald werd): tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van wanbetaling;
- geregulariseerde wanbetaling (dus waarbij de schuld of de achterstal betaald werd): principieel één jaar vanaf de datum van regularisatie zonder dat deze termijn mag leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.
verplichting van de kredietgevers:
De kredietgevers zijn verplicht de vervroegde terugbetaling of de ontbinding van kredietovereenkomsten mee te delen aan de Centrale, evenals, in geval van wanbetaling, de evolutie van het debetsaldo en de eventuele regularisatie van het contract.rechten van de persoon die geregistreerd werd op de zwarte lijst van de nationale bank:
- de betrokkene moet persoonlijk per brief in kennis gesteld worden van de eerste registratie van een wanbetaling op zijn naam in het bestand;
- de betrokkene kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen in de op zijn naam geregistreerde gegevens, dit kan bekomen worden via de post (Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)
of aan het loket van een agentschap van de NBB (kopie van voorzijde en achterzijde van de identiteitskaart meenemen);
Bovenkant formulier

Hoofdzetel NBB
de Berlaimontlaan 14 (Loketten op nr. 18)
1000 Brussel

NBB Hasselt
Eurostraat 4
3500 Hasselt

NBB Antwerpen
Leopoldplaats 8
2000 Antwerpen

NBB Kortrijk
President Kennedypark 43
8500 Kortrijk

NBB Bergen
Avenue Frère Orban 26
7000 Mons NBB Luik
place St-Paul 12-14-16
4000 Liège

NBB Gent
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent

NBB Namen
rue de Bruxelles 83
5000 Namur

Openingsuren van maandag tot vrijdag: 9 tot 15.30 u.
De vestigingen van Gent en Namen zijn gesloten tussen 13 en 14 u.

Onderkant formulier
- de betrokkene kan de rechtzetting vragen van gegevens waarvan werd aangetoond dat ze verkeerd waren.

U HEBT PROBLEMEN MET UW LENINGEN ?
U hebt meerdere kredieten ?
loonbeslag ?
te veel leningen ?
te zware betalingen ?
u staat nu op de zwarte lijst ?
u staat achter met betalingen ?
uw bank wil u niet meer helpen ?
de bank dreigt uw huis te verkopen ?
WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS !
IK HELP U OP EEN DEFTIGE MANIER !
Zelfs al staat u op de zwarte lijst en als u eigendom hebt, zullen we u wellicht wel kunnen helpen. Wij luisteren, informeren, steunen en begeleiden u en zoeken – zonder u onrechtmatig aan te sporen uw leningen te centraliseren - naar het voor u meest passend krediet.